Title Image

Genhui Li

Home  /  Genhui Li
Genhui Li
Master Student
We are here for you

Book appointment

Education

B.S. Applied Chemistry, Southwest university, China, 2014-2018

Publications

[1] Kai Zhang, Gen-Hui Li, Yu-Dong Shi, Yi-Fu Chen, Jian-Bing Zeng, Ming Wang* Crystallization kinetics and morphology of biodegradable Poly(ε-caprolactone) with chain-like distribution of ferroferric oxide nanoparticles: Toward mechanical enhancements. Polymer. 2017,117,84-95

[2] Kai Zhang, Gen-Hui Li, La-Mei Feng, Ning Wang,Jiang Guo, Kai Sun,Kai-Xin Yu, Jian-Bing Zeng,Tingxi Li,*Zhanhu Guo * and Ming Wang *. Ultralow percolation threshold and enhanced electromagnetic interference shielding in poly(L-lactide)/multi-walled carbon nanotube nanocomposites with electrically conductive segregated networks. Journal of Materials Chemistry C. 2017,5, 9359-9369